Salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbud/Ordre
Afgivne tilbud gælder i 14 dage fra tilbudsafgivelse – medmindre andet fremgår af tilbud/aftale.
Alle priser er angivet i DKK og er ekskl. moms.

Vi forbeholder os retten til at annullere en ordre eller tilbud ved fejl i prisen og evt. materialemangel.

Grafisk arbejde
Der vil som minimum blive faktureret 30 min DTP/grafisk arbejde, ved opsætning af layout/produktionsfiler.

Leveringsbetingelser
Opgivne leveringstider regnes fra modtagelse af de endelige og nøjagtige informationer.
Oplyste leveringstider er afsendelse, ikke leveringsdato.
Forsendelse sker på købers risiko – og vi påtager os derfor ikke noget ansvar for forsinkelser, der måtte opstå som følge heraf.
Forsendelse indeholder fragt/emballage/pakning og evt. palle, med mindre den fremgår for sig selv.  Fragt ab fabrik.

Vi tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, strejker, lockout og andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os.
Alle fakturaer pålægges et miljøgebyr på 1,8% af den samlede fakturasum, dog max kr. 325.

Betaling
Betalingsbetingelserne er som anført i tilbud/ordrebekræftelse/faktura.
Sker betalingen ikke rettidigt, debiteres vor til enhver tid gældende rente, der fremgår af fakturaerne.
Indbetalingen dækker forlods evt. skyldige renter.

Ejendomsret
Carbi Skilte A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelt påløbne omkostninger, er betalt af kunden.
Indtil dette er sket, er kunden ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, der strider imod Carbi skiltes A/S ejendomsforbehold.
Ved omdannelse eller bearbejdning af den solgte vare, uden at denne mister sit særpræg eller identitet, oprettes ejendomsforbeholdet, således at det er omfattet af den omdannede eller bearbejdede genstand for den værdi, varen repræsenterede uden omdannelse eller bearbejdning.

Er pakken beskadiget, emballagen trykket, revet eller lignende:
Modtag da pakken med forbehold. Skriv detaljeret på fragtbrevet hvad du iagttager.
Tag billeder af pakke, emballage og indhold.
Er pakken meget beskadiget, så nægt modtagelsen og skriv begrundelsen på fragtbrevet.
I tilfælde af, at indholdet er beskadiget, kontakt omgående Carbi Skilte A/S. OG fremsend billeddokumentation, til videre behandling hos forsikring.
Kvitterer du for modtagelsen af en vare – uden i ovennævnte tilfælde at tage forbehold – har du juridisk afgivet kvittering for, at varen er intakt.

Er der ikke synlige skader på pakken – men indholdet er beskadiget:
Tag billeder af pakke, emballage og indhold og kontakt omgående (1-2 dage) Carbi Skilte A/S.

Reklamation/returnering/annullering
Varen skal kontrolleres ved modtagelsen.
Evt. reklamation skal ske straks – og senest 8 dage efter modtagelsen. I modsat fald bortfalder retten til reklamation.
Alle varer er specialfremstillet, så der er derfor ingen returneringsret.
Vi hæfter ikke for driftstab/indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede leverancer.
Reklamation berettiger ikke til at tilbageholde betaling for den leverede vare.
Ved evt. mangler, der skyldes fejl begået af os, ombytter vi varen helt/delvist. I tilfælde af omlevering af varen, er leveringen heraf underkastet de samme leveringsbetingelser og forbehold, som var gældende for den oprindelige leverance.
Defekte produkter skal på forlangende returneres til os.
Hvor der efter forhandlerens ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at debitere forhandleren samtlige omkostninger.

Vi fraskriver os endvidere ethvert produktansvar i forbindelse med skader, der måtte opstå ved brug af vore produkter.

Korrektur
Ved godkendelse af korrektur, bekræfter man, at korrekturen er som ønsket. Viser det sig at evt. bilmodel, oplyste mål og lignende ikke er korrekt, vil rettelsen foregå for købers regning. Dette gælder også stavefejl, eller fejl i farven.

Aflevering af biler
Tilbud på bildekorering er afgivet ud fra at bilen er klargjort, ren og fri for insekter/alger/tjære og lignende. Er dette ikke tilfældet, udføres rengøringen af bilen af os, til gældende timepris, på købers regning.

Forsikring
I tilfælde af brand/indbrud inde i vores bygninger, er bil, trailer, skurvogn og lign. dækket af vores forsikring. Ejendele som ikke er afhentet, eller er opmagasineret hos os, eller står udenfor bygningen, er ikke dækket. Det skal man selv sørge for.

Stormskader etc.
Facadeskilte og byggeskilte og lignende som falder ned/vælter, dækkes af købers egen forsikring, i samme øjeblik vi har leveret/monteret produktet.

Elektriske produkter
Alle varer der er produceret med lys/LED, såsom facadeskilte/logo/bogstaver, Alu rammer og lignende, skal altid tilsluttes af autoriseret elektriker.

Udeblivelse
Udebliver man fra den aftalte tid, faktureres der for det antal timer, som opgaven var beregnet til.

Hastetillæg
Ved hasteopgaver, vil der blive opkrævet et hastetillæg. Tillægget er afhængigt af opgaven.

Copyright
Oplæg/tegninger udleveret af Carbi Skilte A/S, er underlagt copyright, og må derfor ikke videregives til anden producent/konkurrent.
Dette gælder også oplyste mål, medmindre disse er oplyst af køber.

Revnede vinduer
I forbindelse med dekoration/solfilmsmontage, kan der i nogle tilfælde ske, at en rude revner. Dette skyldes en svaghed i glasset.  Dette dækkes af egen forsikring, og Carbi Skilte A/S kan ikke gøres ansvarlig for dette.

Lakskader
Ved montage/afmontering af folie på biler, trailere og andet lakeret materiale, kan der forekomme afskalling, så lakken/malingen sætter sig fast i folien og dermed slipper emnet. Dette skyldes bl.a. gammel folie der har siddet for længe, rust, løs/porøs lak eller uoriginal lak af ringe kvalitet. Montage sker på eget ansvar.

Markedsføring
Med mindre andet aftales mellem Carbi Skilte A/S og kunden, anvender Carbi Skilte A/S referencer, foto og lign. i markedsføringsmæssigt øjemed.